Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου

QUALITY-CONTROL

 • Προμηθευόμαστε μόνο τις καλύτερες πρώτες ύλες από εγκεκριμένους & πιστοποιημένους προμηθευτές.
 • Αποθηκεύουμε τις πρώτες ύλες σε κατάλληλους χώρους, προφυλαγμένες από τη θερμότητα και την υγρασία.
 • Δοκιμάζουμε και αξιολογούμε τις πρώτες ύλες κατά την παραλαβή τους, με φυσικό-χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα πρωτόκολλα και τις πιο εξελιγμένες μεθόδους ελέγχου σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τους προμηθευτές.
 • Εναλλάσσουμε συχνά τις παρτίδες των πρώτων υλών ώστε να διασφαλίζουμε ότι χρησιμοποιούμε κάθε φορά τις πιο πρόσφατες πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων μας.
 • Εξασφαλίζουμε ότι το κάθε προϊόν μας, ακόμα και στο τέλος της διάρκειας ζωής που αναγράφεται στην συσκευασία του, είναι ποιοτικά κατάλληλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην ετικέτα του και στη συσκευασία του.
 • Χρησιμοποιούμε συστατικά φυσικής προέλευσης, εκχυλίσματα φυτών ή κονιοποιημένα φυτά.
 • Κοκκοποιούμε εφόσον απαιτείται ορισμένα συστατικά ώστε να διασφαλιστεί η ομοιογενής μίξη των συστατικών.
 • Παράγουμε τα προϊόντα μας σε ασφαλή αφυγραμένα περιβάλλοντα, ώστε να προστατεύσουμε εκείνα θρεπτικά συστατικά που είναι ευαίσθητα στην υγρασία.
 • Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας τεχνικές συμπίεσης αποφεύγοντας τη χρήση βλαβερών στοιχείων.
 • Καλύπτουμε ομοιόμορφα τα δισκία με ένα ειδικό film αμέσως μετά την παραγωγή τους, η οποία εμποδίζει την υγρασία και την οξείδωση του τελικού προϊόντος.
 • Πραγματοποιούμε δοκιμές αποσσυσωματοποίησης για να εξασφαλιστεί ότι τα δισκία και οι κάψουλες διαλύονται σύμφωνα με τον χρόνο που προβλέπονται από την Φαρμακοποιία, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος.
 • Ελέγχουμε όλες τις παρτίδες για την καταλληλότητα τους πριν την ολοκλήρωση της παραγωγής τους και έπειτα προχωράμε άμεσα στην συσκευασία του προϊόντος.
 • Συσκευάζουμε τα προϊόντα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την υγιεινή, την ασφάλεια των τροφίμων και με διαδικασίες που ελαχιστοποιούν τυχόν επιπτώσεις από έκθεση των προϊόντων στο φως, σε θερμότητα ή υγρασία.
 • Χρησιμοποιούμε κατάλληλες συσκευασίες για τρόφιμα.
 • Ελέγχουμε περιοδικά τα συστατικά των προϊόντων για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
 • Εφαρμόζουμε δοκιμές και έλεγχο όλων των παρτίδων τελικών προϊόντων, με φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πριν από τη διάθεση τους στην αγορά.
 • Παρακολουθούμε προσεκτικά μέσω ενός εξελιγμένου ηλεκτρονικού συστήματος, τα αποθέματα των προϊόντων ώστε να προσφέρουμε πάντα τις πιο πρόσφατες παρτίδες παραγωγής στους καταναλωτές.
 • Διασφαλίζουμε πάντα την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών ασφαλείας σύμφωνα με εγκεκριμένα συστήματα ανάλυσης κινδύνου.
 • Διασφαλίζουμε πλήρη ιχνηλασιμότητα από τις πρώτες ύλες μέχρι την παράδοση του προϊόντος στο σημείο πώλησης κατά εφαρμογή της οδηγίας 178/2002 της ΕΕ.